Obitelj Straub

Joseph Straub (1712–1756)

Joseph Straub rođen je 1712. godine u Wiesensteigu. Poput svoje braće i on je vjerojatno najranije kiparsko obrazovanje stekao u radionici svoga oca. Prije 1736. godine nije poznato gdje je boravio, no pretpostavlja se da je slijedio svoju braću u München, Beč ili Graz. Nakon 1733. godine vjerojatno je neko vrijeme radio u radionici Philippa Jakoba Strauba u Grazu. Po dolasku u Ljubljanu 1736. godine kratko surađuje s lokalnim kiparom Heinrichom Michaelom Löhrom. Nakon pravnih sporova, od 1738. do 1741. godine, radi za župnu crkvu u Vipavi te na nekoliko susjednih lokacija (dvije skulpture u župnoj crkvi u Štanjelu izrađene su 1741. godine). Dvije godine kasnije, 1743. godine, potpisao se na dvije skulpture koje se nalaze na kužnom stupu u Mariboru, no njegova uloga u izradi tog djela još uvijek je sporna, a nedostatak arhivskih dokumenata i loše stanje skulptura onemogućuju ozbiljnu reviziju spomenika. U Mariboru, gdje se 1746. godine vjenčao, ostaje do svoje smrti 1756. godine. Tijekom svog radnog vijeka realizirao je mnogo narudžbi u Štajerskoj (te neke u Hrvatskoj i Mađarskoj). Joseph Straub vjerojatno je uvijek bio u dobrim odnosima sa starijim bratom Philippom Jakobom, koji je živio u Grazu, te mu je bio vjenčani kum na njegovom drugom vjenčanju 1751. godine u Mariboru. Među njegovim poznatim djelima posebno mjesto zauzimaju glavni oltari u župnim crkvama u Studencima blizu Maribora (skulpture se danas nalaze u Pokrajinskom muzeju Maribor) i crkvi franjevaca konventualaca u Ptuju (gdje se nalazi samo dio skulptura). Potrebno je proučiti njegovu veliku i dobro organiziranu radionicu. Nakon smrti Josepha Strauba 1756. godine, Joseph Holzinger uspješno preuzima njegov posao.