Novice

9. 10. 2018.

Delovanje bratov Straub na Madžarskem – terenska raziskava

Raziskovalke na projektu Straub, Ingeborg Schemper in Julia Strobl (Dunaj, Avstrija), Valentina Pavlič in Saša Dolnišek (Slovenija) ter Martina Ožanić in Martina Wolff Zubović (Hrvaška), so obiskale župnijske cerkve v Szécsiszigetu in Egervaru, skupaj s frančiškansko cerkvijo v Nagykaniszi. Cilj omenjene terenske raziskave je bil vpogled v delovanje bratov Straub na Madžarskem, ki je v 18. stoletju pripadala isti kulturni celoti, kjer je družina delovala. Obenem je ekipa želela tudi preveriti obstoječe atribucije, ki so bile po večini povzete po starejši literaturi. Kljub temu, da se je glavni oltar župnijske cerkve v Szécsiszigetu na skupnih diskusijah obravnaval kot pripisano delo delavnice Philippa Jakoba Strauba, je slogovna analiza pokazala, da se na kipih slutijo le odmevi njegovih značilnih potez, zaradi česar bo potrebno opraviti dodatne arhivske raziskave.

Valentina Pavlič je v frančiškanski cerkvi v Nagykaniszi sodelavcem projekta predstavila dela Jožefa Strauba v omenjeni cerkvi – kipa sv. Janeza Nepomuka in sv. Florijana ter stranske oltarje. Na glavnem oltarju župnijske cerkve v Egervarju se v monumentalnem tabernaklju nahajata kipa Sv. Roka in sv. Boštjana, novejši kopiji originalov, ki ju hranijo v Muzeju lepih umetnosti v Budimpešti, kjer sta pripisana Philippu Jakobu Straubu. Med slogovno analizo oltarja kot celote se je razvila zanimiva diskusija o provenienci samih kipov, saj njihova kvaliteta presega kvaliteto oltarja, prav tako pa se ne vklapljajo v njegov ikonografski program. Župnik je s svojo izjemno prijaznostjo in uslužnostjo ekipo seznanil tudi z zgodovino cerkve, posameznimi donatorji in kasnejšimi obnovami.

Iskanje nadaljnjih podatkov o kipih je naslednji dan ekipo vodilo v Muzej lepih umetnosti v Budimpešti. Tam sta jih sprejele kustosinje Zsuzsanna Boda in Anna Jávor, strokovnjakinja za madžarski barok. Kolegici sta z velikim razumevanjem razkazali muzej, kljub temu, da je ta trenutno v fazi prenove. Originalna Straubova kipa sta bila tako razstavljena posebej za potrebe projektne delovne skupine, temu pa je sledila še diskusija o njuni provenienci, času namestitve na glavni oltar, točnem datumu prihoda v muzej in njunimi slogovnimi značilnostmi. Zaključek le-te je bil, da bodo potrebne nadaljnje arhivske raziskave, še posebej pregled gradiva vezanega na plemiško družino, ki je oltar naročila.

Terensko delo se je zaključilo s sestankom delovne skupine, kjer je ekipa povzela glavne ugotovitve in začrtala prihodnje aktivnosti.